Практична робота з дисципліни «Латинь»

Тип работы

Практична робота
Категория

Мови arrow Латинь arrow Практична робота з дисципліни «Латинь»
Код

Интердип-2443
Содержание

Оглавление
У даній практичній роботі вправи за за підручником Сенів М.Г, Нікуліна І.М Lingua Latina et ianua in ius Romanum. Підручник: Донецк: ДонНУ, 2012. – 116 с. Всього 5 вправ та 3 тексти для перекладу.
Вправа 1, стор. 16;
1. Запишіть слова за допомогою літер латинського алфавіту:
слово транслітерація
гуманус - humanus
трібунал’ -tribunal
епіграмма - epigramma
санкціо - sanctio
векзіліум - vexillum
аліквантус -alikvantus
процессус - processus
бенефіціум -beneficium
йувеніс -yuvenis
квадрупл’екс -quadruplex
репетіціо -repeticio
документум -documentum
кваліс - kvalis
кодекс -codex
білінгвіс -bilinguis
назаліс - nasalis
міністер -minister
сукцессор -successeur
віндікаціо–vindikacio
Вправа 5, стор. 21;
5. Запишіть іменники третьої відміни у родовому відмінку однини та визначте їх основу та групу:
                                                   основа        
                               (родовий відмінок однини)         група    
    miles, itis m                              milit-is                    classis consonans    
    воїн            
                
    tempus, ŏris n            
    час            
    rex, regis m            
    цар            
    vocatio, onis f            
    заклик            
    rete, is n            
    сітка            
    testis, is m            
    свідок            
    vectigal, alis n            
    податок            
    urbs, is f            
    місто            
    tribunal, alis n            
    трибунал            
    foedus, ĕris n            
    союз, договір            
    natio, onis f            
    народ, народність            

Вправа 7, стор. 22;
Провідміняйте іменники і прикметники першої і другої відміни, зверніть увагу на рід словосполучення:
a) terra fecunda f – урожайна земля
    singularis                                                    pluralis
    nom. terra fecunda                                     terr ____ fecund ______
    gen. terr-ae fecund-ae                                terr ____ fecund ______
    dat. terr ____ fecund ______                     terr ____ fecund ______
    acc. terr ____ fecund ______                    terr ____ fecund ______
    abl. terr ____ fecund ______                     terr ____ fecund ______
    voc. terr ____ fecund ______                    terr ____ fecund ______
    b) poena nummaria f – грошовий               штраф
    singularis                                                    pluralis
    nom. poena nummaria                               poen ____ nummari _____
    gen. poen-ae nummari-ae                          poen ____ nummari _____
    dat. poen ____ nummari _____                 poen ____ nummari _____
    acc. poen ____ nummari _____                poen ____ nummari _____
    abl. poen ____ nummari _____                poen ____ nummari _____
    voc. poen ____ nummari _____               poen ____ nummari _____
    c) advocatus bonus m – хороший            адвокат
    singularis                                                   pluralis
    nom. advocatus bonus                              advocat _____ bon ______
    gen. advocat -i bon -i                                advocat _____ bon ______
    dat. advocat _____ bon ______               advocat _____ bon ______
    acc. advocat _____ bon ______               advocat _____ bon ______
    abl. advocat _____ bon ______               advocat _____ bon ______
    voc. advocat _____ bon ______               advocat _____ bon ______
    d) testamentum irritum n – недійсний заповіт
    singularis                                                    pluralis
    nom. testamentum irritum                          testament ____ irrit _____
    gen. testament-i irrit-i                                 testament ____ irrit _____
    dat. testament ____ irrit _____                  testament ____ irrit _____
    acc. testament ____ irrit _____                 testament ____ irrit _____
    abl. testament ____ irrit _____                   testament ____ irrit _____

Вправа 14, стор. 37;
14. Визначте особу, число, час дієслів. Перекладіть особову форму.

    дієслово                   особа, число, час             переклад
    appellabantur        
    оголошувати           3 plur., imp. ind. P              вони називалися
    colebat        
    турбуватися,        
    піклуватися        
    exercebamur        
    постійно        
    займатися,        
    тренуватися        
    ministrabo        
    служити        
    agebatis        
    робити, діяти        
    puniebant        
    карати        
    faciebant        
    робити        
    incedebatur        
    прямувати        
    portabat        
    носити        
    iactabat        
    кидати, метати        
    statuebatur        
    формулювати,        
    встановлювати        
    acceleramus        
    прискорювати        
    adhibetis        
    застосовувати,        
    допускати        
    vulnerabunt        
    ранити        
    parcebant        
    берегти        
    lamentabitur        
    скаржитися        
    dicebam        
    говорити        
 
винищувати
ignoras
не знати
respondebatis
відповідати
gerebat
вести
movet
рухати

Вправа 19, стор. 54;

Провідміняйте словосполучення, зверніть увагу на рід і відміну прикметників.

a) miles fortis m – хоробрий воїн

        singularis                                               pluralis
        nom. miles fortis                                    milites fortes
        gen. milit-is fort-is                                   milit______ fort______
        dat. militi forti                                          militibus fortibus
        acc. militem fort                                      milit_______ fort________
        abl. milit______ forti                               milit______ fort_________
        voc. miles fortis                                      milites fortes
        b) opus immortale n – безсмертний      твір
        singularis                                                pluralis
        nom. opus immortale                             opera immortal______
        gen. oper-is immortal-is                         oper _________         immortal_________
        dat. operi immortali                                 operibus immortal__________
        acc. _____   __________       _______________ immortal_________
        abl. oper____ immortal____                 oper_________ immortalibus
        voc. opus immortale                             opera immortal_____________
        с) causa gravis f – серйозна причина
        singularis                                                  pluralis
        nom. causa gravis                                  caus______ grav__________
        gen. caus-ae grav________                  causarum grav___________
        dat. caus_______ gravi                       caus_________ gravibus
        acc. caus_______ gravem                 caus_______ grav_______
        abl. causa grav________                   causis grav________________
        voc. causa gravis                           caus________ grav_____________
        d) hostis crudelis m – жорстокий          ворог
        singularis                                             pluralis
        nom. hostis crudelis                         host_________ crudel__________
        gen. hostis crudelis                      host_________ crudel__________
        dat. hosti crudeli                           hostibus crudelibus
        acc. _______ _______________    host__________ crudel__________
        abl. host________ crudeli             host ___________crudel__________
        voc. hostis crudelis                       host_____________ crudel_________
Тексти для перекладу:
1.SUMMARIUM HISTORIAE IURIS ROMĀNI
Iura popǔli Romāni sunt notissǐma omnium artium praeclarōrum antiquitātis. Ius Romānum or īgo ex lege duoděcim tabulārum capit. Leges duoděcim tabulārum(LXII T) saecǔlo quinto ante aeram nostram a decemviris edǐtae sunt. Decemviri bene mores maiorum atque leges Solōnis scivērunt. Nota est regula:”Mos legem regit”. Verbum “ius” de “iustitia” oritur (Paulus). Iustitia velut aequitas est (Ulpiānus). Celsus docet:”Ius est ars boni et aequi”.
Iura popǔ li Romāni divīsa sunt in ius publicum et ius privatum. Ius naturāle est commūne omnium iure gentium fit.
Cives Latīni et peregrīni liběri sunt. Libertīni, qui ex servit ūte manumīssi sunt. Ius civīle ex legǐbus, plebiscītis, senatusconsultis, decretis princǐpum, responsis iurisprudentium oritur. Praecepta iuris haec sunt: honeste vivěre, nemǐnem laedere,
suum cuique tribuěre (Ulpiānus).
Pater historiae iuris Romāni est Gaius, clarissǐmus iurisprudens. Institutiōnum iuris civīlis commentarii quattuor auno MCMXXXIV aperti sunt. In “Instution ǐbus” Gaii legǐmus de fontǐbus iuris Romāni , sententiis vetěrum de persōnis, de rebus et de actionǐbus.
Italia est patria iurisprudentiae. Iurisprudentia Romae temporǐbus imperatorǐbus florēbat. Qui consuluntur dictōres aut iurisprudentes nominabāntur. Praxis iudǐcum interpres legum erat.
Iurisprudentia ex usu responsis prudentium et iurǐbus respondendi constābat. Cognoscǐmus nomǐ na et opěra multōrum auctōrum – Gaius, Celsus, Iuliānus, Pomponius, Paulus, Papini ānus, Ulpiānus etc. Ulpiānus libro quadragesǐ mo quinto de testamentis scribit. Romae duae scholae – Sabiniāni et Proculiāni –notae sunt.
Summa summārum historiae iuris Romani ex quartis partibus consistit: Institutiōnes.
Digesta (seu Pandectae). Codex Iustinianeus. Novellae (aut Leges).
Ius Romanum Europa percipǐtur. Invia est in iure Romāno sine lingua Latīna.
2.DE FONTĬBUS IURIS ROMĀNI
Ius popǔ li Romāni constat ex legǐbus, plebiscītis, senatus consultis, constitutionǐ bus princǐpum, edictis eōrum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. Lex est, quod popǔlus iubet atque constituit. Plebs autem a popǔlo eo distat, quod popǔli appellatiōne universi cives significantur; plebis autem appellatiōne cetěri cives sine patriciis significantur. Sed postěa lex Hortensia lata est, qua plebiscita universum popǔlum tenēbat; itaque eo modo legǐbus exaequāta sunt.
Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit: idque legis vicem obtǐnet.
Constitutio princǐpis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit.
Edicta sunt praecepta eōrum, qui ius edicendi habent magistratus popǔli Romāni. Sed amplissǐmum ius est in edicto aedilium curulium.
Responsa prudentium sunt sententiae et opini ōnes eōrum, quibus permīssum est iura conděre. Sed sententiae eōrum omnium in unum concurrunt, id, quod ita
sentiunt, legis vicem obtǐnet; si vero dissentiunt, iudǐci licet (quamlǐbet) sententiam sequi: idque rescripto divi Hadriāni significatur (Gaius).
3.IUS CIVILE ET IUS GENTIUM
Omnes popǔli, qui legǐbus et morǐbus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium homǐnum iure utuntur.
Nam ius, quod (quisque) popǔlus ipse sibi constituit, id ipsǐus civitātis proprium est vocaturque ius civīle, quasi ius proprium civitātis.
Quod autem naturāles ratio inter omnes homǐnes constituit, id apud omnes popǔlos custodǐtur vocaturque ius gentium, quasi eo iure omnes gentes utuntur. Popǔlus itǎque Ramānus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utǐtur (Gaius).

Количество страниц

11
Дата размещения

2017
Цена

100.00

Поиск готовых работ

 

Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту [email protected] письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

 

ЗАКАЗАТЬ

оценка заказа бесплатная

Способы оплаты

Наличными в офисе Приватбанк Терминал Webmoney
Банк Яндекс-деньги Visa Mastercard

Вопрос - Ответ

www.xn--e1agzba9f.com

details apothekegenerika.com