Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни «Філософія»

Тип работы

Відповіді на питання
Категория

Філософія arrow Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни «Філософія»
Код

Интердип-3151
Содержание

Оглавление
1.    «Докритичний» і «критичний» періоди у філософії І. Канта.
2.    «Розговор о премудрости» Г. Сковороди як спроба систематизації софійного вчення у вітчизняній філософії.
3.    «Філософія серця» П. Юркевича (за твором «Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого»).
4.    Антична філософія: рання класика.
5.    Антична філософія: система об’єктивного ідеалізму Платона.
6.    Антропологічний матеріалізм Л. Фойєрбаха.
7.    Антропоцентризм і пантеїзм епохи Відродження. Дж. Бруно, М. Копернік, Г. Галілей.
8.    Буття як діяльність. Види буття і діяльності.
9.    Вчення Б. Спінози про субстанцію, її атрибути та модуси.
10.    Вчення Платона про державу (діалог «Держава»).
11.    Вчення про державу в творі Т. Гоббса «Левіафан».
12.    Гегель про тотожність буття і свідомості. Діалектика Гегеля.
13.    Глобальні проблеми сучасності.
14.    Гносеологія. Єдність чуттєвого і раціонального в процесі пізнання. Проблема істини.
15.    Головні ідеї твору Ж.-Ж. Руссо «Міркування про походження та причини нерівності між людьми».
16.    Діалектика і процес наукового дослідження (за працею П. Копніна «Діалектика як логіка і теорія пізнання»).
17.    Діалектика кількісних і якісних змін у процесі розвитку (якість, кількість, міра).
18.    Діалектика як вчення, метод і світоглядна позиція. Протилежність діалектики і метафізики.
19.    Емпіризм, раціоналізм та скептицизм філософії Нового часу. Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк.
20.    Закон єдності і боротьби протилежностей.
21.    Закон заперечення заперечення.
22.    Закони і рушійні сили суспільного прогресу.
23.    Ідея надлюдини в праці Ф. Ніцше «Так казав Заратустра».
24.    Індуктивний метод Ф. Бекона.
25.    Історичні форми позитивізму.
26.    Категорії діалектики: можливість і дійсність, необхідність і випадковість.
27.    Категорії діалектики: одиничне і загальне, сутність і явище, причина і наслідок.
28.    Категорії діалектики: форма і зміст, частина і ціле, елемент, структура, функція, система.
29.    Класичний психоаналіз. Неофройдизм.
30.    Людина як філософська проблема (за твором М. Шелера «Положення людини в космосі»).
31.    Матеріальне виробництво. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин. Базис і надбудова.
32.    Методи та форми наукового пізнання.
33.    Місце людини в космічній еволюції (за твором П’єра Тейяра де Шардена «Феномен людини»).
34.    Науковий та релігійний аспекти проблеми походження людини.
35.    Образ ідеального правителя в «Повчанні» Володимира Мономаха.
36.    Образ філософа в творі Ксенофонта «Спогади про Сократа».
37.    Онтологія в «Метафізиці» Арістотеля.
38.    Осмислення вченими проблем розвитку сучасної цивілізації (за роботою Ауреліо Печчеї «Людські якості»).
39.    Основні ідеї «Феноменології духу» Г. Гегеля.
40.    Основні ідеї твору митрополита Іларіона «Слово про Закон і Благодать».
41.    Основні ідеї твору Ортеги-і-Гассета «Повстання мас».
42.    Основні ідеї твору Ф. Енгельса «Діалектика природи».
43.    Основні концепції періодизації розвитку суспільства.
44.    Особливості «геометричного методу» Б. Спінози (за твором «Етика»).
45.    Особливості атомістичного підходу до розуміння світу (за твором Тіта Лукреція Кара «Про природу речей»).
46.    Особливості екзистенціалізму як філософської течії XX століття (за твором Ж.-П. Сартра «Екзистенціалізм – це гуманізм»).
47.    Особливості формування світогляду Київської Русі.
48.    Поняття «субстанції». Матеріалістичний і ідеалістичний монізм.
49.    Поняття зв’язку та принципи зв’язку і розвитку в діалектиці.
50.    Поняття природи. Природні передумови виникнення та існування людини і суспільства.
51.    Поняття руху, основні форми руху. Єдність матерії і руху.
52.    Проблема народонаселення. Мальтузіанство. Демографія.
53.    Проблема пізнання в «Критиці чистого розуму» І. Канта.
54.    Проблема походження життя (за роботою О. Опаріна «Життя, її співвідношення з іншими формами руху матерії»).
55.    Прогрес у сільському господарстві і екологія.
56.    Р. Декарт про метод наукового пізнання (за роботою «Міркування про метод»).
57.    Роль географічного середовища в розвитку суспільства. Геополітика.
58.    Свідомість як вища форма психічної діяльності. Свідомість і мова.
59.    Світогляд та його типи. Становлення і розвиток філософії.
60.    Середньовічний теоцентризм. Апологетика. Філософія «отців церкви».
61.    Середньовічний теоцентризм. Схоластика. Фома Аквінський.
62.    Соціальні і пізнавальні передумови виникнення різних напрямків у філософії.
63.    Співвідношення біологічного і соціального у становленні свідомості.
64.    Сповідь як самопізнання душі (за твором Августина «Сповідь»).
65.    Суб’єктивний ідеалізм Дж. Берклі і Д. Юма.
66.    Сутність понять «індивід», «індивідуальність», «особистість», їх зміст у філософії.
67.    Т. Кун про закономірності розвитку науки (за працею «Структура наукових революцій»).
68.    Українська філософська думка: докласичний період.
69.    Українська філософська думка: класична доба.
70.    Філософія екзистенціалізму.
71.    Філософія марксизму.
72.    Філософія неотомізму.
73.    Філософія П. Юркевича.
74.    Філософія, її предмет і роль в суспільстві.
75.    Філософські погляди Г. Сковороди.

Количество страниц

128
Дата размещения

2018
Цена

600.00

Поиск готовых работ

 

Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту [email protected] письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

 

ЗАКАЗАТЬ

оценка заказа бесплатная

Способы оплаты

Наличными в офисе Приватбанк Терминал Webmoney
Банк Яндекс-деньги Visa Mastercard

Вопрос - Ответ

ссылка

Туриновер купить