Відповіді на питання з дисципліни «Філософія»

Тип работы

Відповіді на питання
Категория

Філософія arrow Відповіді на питання з дисципліни «Філософія»
Код

Интердип-0339
Содержание

Оглавление
1. Соціокультурна зумовленість філософії.
2. Філософське мислення та його специфіка.
3. Своєрідність предмету філософії.
4. Історичні форми постановки основного питання філософії.
5. Будова системи філософського знання.
6. Поняття методу.
7. Співвідношення філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів.
8. Діалектика як загальнотеоретичний метод філософського пізнання, її форми та
альтернативи.
9. Основні функції філософії.
10. Категорії філософії як роди буття, форми діяльності та мислення.
11. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорій.
12. Характерні риси стародавньої філософії.
13. Специфіка філософської думки в період Середньовіччя.
14. Особливості філософії епохи Відродження.
15. Філософія Нового часу.
16. Класична німецька філософія.
17. Своєрідність філософії українського духу.
18. Марксистська філософія: сучасне осмислення основних положень.
19. Позитивізм і неопозитивізм: основні ідеї.
20. Екзистенціалізм: загальна характеристика.
21. Основні ідеї неотомізму.
22. Відношення .людина - світ. як основоположна проблема світогляду.
23. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу.
24. Структура світогляду.
25. Історичні типи світогляду.
26. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми.
27. Основні рівні буття.
28. Філософський зміст категорії .матерія..
29. Рух як спосіб, простір і час як форми існування матерії.
30. Тема .тілесності. у сучасній онтології.
31. Світ як Всесвіт, Космос і Хаос.
32. Визначальні категоріальні характеристики світу.
33. Поняття природи.
34. Народонаселення як природне явище.
35. Поняття біосфери і ноосфери.
36. Поняття глобалізації та форми її існування.
37. Життя і розум у контексті глобальної еволюції всесвіту.
38. Інтелект, почуття, пам'ять і воля як здатності людини.
39. Співвідношення понять .людина., .індивід., .особистість..
40. Основні форми діяльності людини.
41. Проблема сенсу життя людини.
42. Філософське осмислення проблеми щастя.
43. Свідомість як найвища форма відображення.
44. Феноменологічна концепція свідомості.
45. Чуттєве, раціонально-когнітивне та емоційно-вольове у структурі свідомості.
46. Евристична і творча функції інтуїції.
47. Поняття і форми суспільної свідомості.
48. Несвідоме, свідоме і надсвідоме.
49. Основні складові пізнавальної діяльності: суб'єкт і об'єкт, мета і ціль, засоби та
результат.
50. Гносеологія та епістемологія.
51. Можливості та межі пізнавального процесу.
52. Проблема істини в теорії пізнання.
53. Істина і хиба, ймовірність і вірогідність.
54. Питання про критерії істини.
55. Поняття методології.
56. Основні форми наукового пізнання.
57. Своєрідність методології суспільствознавчого пізнання.
58. Мова як засіб комунікації та пізнання.
59. Мова і мислення.
60. Поліструктурність мови.
61. Проблема знака і значення у соціокультурній комунікації.
62. Філософсько-лінгвістичні засади діалогу культур.
63. Об'єкт і предмет філософії історії.
64. Єдність і розмаїття всесвітньої історії.
65. Періодизація історії та її критерії.
66. Проблема спрямованості, сенсу історії та її цінностей.
67. Людина і суспільство як соціальний суб'єкт.
68. Основні характеристики суспільства.
69. Сім'я як соціальна ланка суспільства.
70. Нація як соціальний феномен.
71. Соціальна стратифікація і мобільність.
72. Ідеологія та утопія як форми організації соціуму.
73. Рушійні сили соціального процесу.
74. Духовність та її призначення.
75. Цінності як ядро духовного світу людини.
76. Гуманізм філософії.
77. Поняття філософії економіки.
78. Поняття суспільного виробництва та його різновиди.
79. Співвідношення індивідуальної і соціальної свободи в умовах ринкової економіки.
80. НТР: сутність, закономірності та соціальні наслідки.
81. Поняття політики.
82. Поняття політичної системи та її структури.
83. Держава - основна складова політичної організації суспільства.
84. Поняття правової, соціально-справедливої держави.
85. Громадянське суспільство: поняття, проблеми формування і розвитку.
86. Поняття культури.
87. Масова культура, контркультура і антикультура.
88. Поняття цивілізації.
89. Спадкоємність і традиції у культурі.
90. Новаторство і гуманізм культури.
Количество страниц

142
Дата размещения

2011
Цена

600.00

Поиск готовых работ

 

Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту [email protected] письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

 

ЗАКАЗАТЬ

оценка заказа бесплатная

Способы оплаты

Наличными в офисе Приватбанк Терминал Webmoney
Банк Яндекс-деньги Visa Mastercard

Вопрос - Ответ