Відповіді на питання та категорії з дисципліни «Фінанси підприємства»

Тип работы

Відповіді на питання
Категория

Фінанси arrow Відповіді на питання та категорії з дисципліни «Фінанси підприємства»
Код

Интердип-2308
Содержание

Оглавление
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА КАТЕГОРІЙ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ
1.    Призначення та роль фінансів в економічній системі держави.
2.    Фінансові  ресурси, їх склад та характеристика.
3.    Фінансова система та  характеристика її ланок.
4.    Види й форми соціальних гарантій населенню.
5.    Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави.
6.    Фінансовий механізм, його склад та характеристика основних елементів.
7.    Економічна природа та форми державного кредиту.
8.    Сутність, структура та методи управління державним боргом.
9.    Сутність та види  фінансового контролю.
10.     Централізовані фонди цільового призначення: джерела формування та напрямки використання коштів.
11.     Економічна сутність податків,  їх роль, ознаки та функції.
12.     Бюджет в економічній системі держави.
13.     Місцеві бюджети – основа місцевих фінансів в Україні.
14.     Бюджетна система України та принципи її побудови.
15.     Податкова система України, її склад та структура.
16.    Податкова політика держави.
17.    Види і форми податків та зборів.
18.    Податковий менеджмент.
19.    Адміністрування податків і податковий контроль. Економічна природа і суть страхування.
20.     Зміст, принципи та методи фінансового планування.
21.     Фінансовий ринок як обслуговуюча ланка фінансової системи.
22.     Доходи та видатки місцевих бюджетів.
23.     Міжбюджетні трансферти та порядок їх розрахунку.
24.     Еволюція форм грошей як загального вартісного еквіваленту.
25.     Економічна природа, сутність та функції грошей.
26.     Сутність грошового обігу та його основні форми.
27.     Грошова маса та її структура.
28.     Кількісна теорія попиту на гроші: версія І.Фішера і кембриджська версія.
29.     Особливості монетаристського М. Фрідмена підходу до дослідження попиту на гроші. Принцип "нейтральності грошей".
30.     Неокейнсіанська теорія попиту на гроші.
31.     Структура грошової бази з точки зору джерел формування ("рівняння банківських резервів").
32.     Політика обов’язкових резервів: призначення та основні параметри.
33.     Вплив депозитних операцій на загальну суму грошових засобів у банківській системі. Ефект мультиплікації депозитів.
34.     Попит на гроші та фактори, що його визначають.
35.     Трансакційний попит на гроші та попит на гроші з боку активів.
36.     Формування рівноваги на грошовому ринку та причини її порушення.
37.     Міжнародні фінансові інститути та їх вплив на грошово-кредитний ринок в Україні.
38.     Вплив депозитних операцій на загальну суму грошових засобів у банківській системі. Простий депозитний мультиплікатор.
39.     Теорія «переваг ліквідності»: крива попиту на гроші, змінні що її визначають.
40.     Грошова реформа в Україні: цілі, механізм реалізації та соціально-економічні наслідки.
41.     Передавальний механізм грошово-кредитної політики та фактори, що визначають її дієвість.
42.     Прямі та непрямі інструменти грошово-кредитної політики: порівняльна характеристика.
43.     Сучасна практика операцій рефінансування: призначення та організація.
44.     Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту.
45.    Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.
46.    Теоретичні концепції кредиту: натуралістична та капіталотворча теорії кредиту.
47.     Функції кредиту, їх класифікація та характеристика.
48.     Відсоток за кредит: сутність, види, функції та фактори зміни відсоткової ставки.
49.    Форми та різновиди кредиту, їх характеристика.
50.     Роль кредиту у розвитку економіки та соціальної сфери.
51.     Розвиток кредитних відносин в Україні.
52.     Передумови виникнення та структура сучасних кредитних систем.
53.     Становлення та розвиток кредитної системи України.
54.     Банківська система: поняття, принципи побудови, функції.
55.     Особливості побудови банківської системи в Україні.
56.     Центральні банки, їх походження, призначення, основні напрями діяльності.
57.     Національний банк  України – центральний банк держави.
58.     Економічна сутність, призначення та основні види кредитів центрального банку.
59.     Комерційний кредит: суть, суб’єкти та економічна роль.
60.     Перспективи розвитку комерційного кредиту в Україні.
61.     Спеціалізовані фінансово-кредитні установи, їх види, особливості функціонування, характеристика кредитної діяльності.
62.     Сутність, види та значення державного кредиту.
63.     Кредит в міжнародних економічних відносинах.
64.    Середньозважена вартість капіталу(WACC) та її використання в оцінці ефективності інвестицій.
65.    Управління дебіторською заборгованістю підприємства : методи та критерії оптимізації.
66.    Сутність операційного ризику фірми у контексті CVP (cost-volume-profit) аналізу.
67.    Ефект «фінансового лівериджу» та його вплив на вартість фірми.
68.    Теоретичні концепції оптимізації структури капіталу фірми.
69.    Вплив структури фінансування на ринкову вартість фірми та формування оптимальної структури капіталу.
70.    Економічна сутність страхування і його роль у ринковій економіці
71.    Класифікація страхування, його основні форми, види і галузі.
72.    Страховий ринок, закономірності і перспективи розвитку його в Україні.
73.    Тенденції та перспективи розвитку страхування життя в Україні.
74.    Тенденції та перспективи розвитку страхування від нещасних випадків в Україні.
75.    Тенденції та перспективи розвитку медичного страхування Україні.
76.    Тенденції та перспективи розвитку страхування відповідальності в Україні.
77.    Тенденції та перспективи розвитку майнового страхування Україні.
78.    Державний нагляд за страховою діяльністю: світовий досвід та вітчизняні реалії.
79.    Страхові послуги та особливості їх реалізації.
80.    Перестрахування на внутрішньому і зовнішньому ринках.
81.    Страховий менеджмент: сутність, призначення та форми здійснення.
82.    Страховий маркетинг та напрямки його активізації.
83.    Фінанси страхових компаній та особливості управління ними.
84.    Формування та розміщення страхових резервів.
85.    Забезпечення фінансової надійності страховиків.
86.    Ризик-менеджмент: призначення, сутність та основні етапи.
87.    Особливості ризик-менеджменту страхової організації.
88.    Управління інвестиційними ризиками.
89.    Управління ризиком неплатоспроможності суб’єктів господарювання.
90.    Управління кредитними ризиками.
91.    Управління відсотковими ризиками.
92.    Управління валютними ризиками.
93.    Управління ризиком ліквідності.
КАТЕГОРІЇ

1.    Гроші.
2.    Повноцінні гроші.
3.    Неповноцінні гроші.
4.    Валютна політика.
5.    Дефляція.
6.    Інфляція.
7.    Дисконтна політика.
8.    Грошова система.
9.    Закон грошового обігу.
10.     Дефляційна політика.
11.     Грошово-кредитний мультиплікатор.
12.     Грошова маса.
13.     Девальвація.
14.     Грошовий ринок.
15.     Валютні резерви.
16.     Конвертованість валюти.
17.     Грошово-кредитна політика.
18.     Фідуціарна емісія.
19.     Центральний банк.
20.     Комерційний банк.
21.     Тезаврація.
22.     Бюджет.
23.     Бюджетна система.
24.     Зведений бюджет України.
25.     Міжбюджетні відносини.
26.     Бюджетна політика.
27.     Державні фінанси.
28.     Державний контроль.
29.     Державний кредит.
30.     Державний борг.  
31.     Обслуговування державного боргу.
32.     Податки.
33.    Податкова політика.
34.     Податкова система.
35.     Податковий кредит.
36.    Податковий контроль.
37.    Податковий менеджмент.
38.    Платники податків.
39.    Об’єкт оподаткування.
40.    База оподаткування.
41.    Ставка податку.
42.     Фінансова система.
43.     Фінансова політика.
44.     Фінансовий механізм.
45.     Страховий продукт
46.     Страховий ринок.
47.     Прямі страхові посередники.
48.     Перестрахування.
49.     Страховий маркетинг.
50.     Фінансовий ринок.
51.     Фондова біржа.
52.     Кредит.
53.     Консорціумний кредит.
54.     Споживчий кредит.
55.     Іпотечний кредит
56.     Комерційний кредит
57.     Міжнародний кредит
58.    Позичковий капітал.
59.     Фінансовий лізинг.
60.     Структурування кредиту.
61.     Позичковий процент.
62.     Банківська ліквідність.
63.     Кредитна картка.
64.     Кредитний ризик.
65.     Кредитоспроможність
66.     Факторинг.
67.     Вексель
68.    Вільний грошовий потік підприємства (FCF)
69.    Операційний цикл,
70.    Показник DOL,
71.    Подрібнення акцій
72.    Показник EPS.
73.    Потреба у зовнішньому фінансуванні (EFN),
74.    Середньозважена вартість капіталу(WACC)
75.    Чистий операційний оборотний капітал (NOWC)
76.    Чиста приведена вартість(NPV)
77.    Чисті необоротні активи (NFA)
78.    Аналіз ризику
79.    Безумовна франшиза
80.    Контрибуція
81.    Контроль над ризиками
82.    Heттo-ставка
83.    Навантаження
84.    Об'єкти страхування
85.    Перестрахування
86.    Ризик
87.    Ризик-менеджмент
88.    Співстрахування
89.    Страхова премія
90.    Страхова сума
91.    Страхові резерви
92.    Страховий внесок
93.    Страховий захист
94.    Страховий тариф
95.    Страховики
96.    Страхувальники
97.    Страхування
98.    Суброгація
99.    Умовна франшиза
100.    Фінансування ризиків
101.    Франшиза
102.    Чисті ризики

Количество страниц

196
Дата размещения

2017
Ціна

500.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

купить диплом программиста

https://topobzor.info

https://top-obzor.com