Програма фахового вступного випробування із судоустрою, цивільного та кримінального процесів

Тип работы

Екзаменаційний білет
Категория

Право arrow Цивільний процес arrow Програма фахового вступного випробування із судоустрою, цивільного та кримінального процесів
Код

Интердип-2411
Содержание

Оглавление
І. Судоустрій 1. Сутнісна характеристика судової влади Генеза інституту судової влади. Історичні типи організації і здійснення судової влади. Поняття та сутність судової влади: межі та форми її здійснення. Регулювання судової влади: обсяг та тенденції. Загальні та специфічні ознаки судової влади. Органи судової влади. Суд як суб’єкт владних відносин 2. Принципи та функції судової влади Поняття принципів судової влади, їх система та значення. Загальна характеристика інституціональних, судоустрійних і судочинних принципів судової влади. Поняття функцій судової влади. Особливості становлення функцій судової влади в Україні. Порівняльно-правовий аналіз функцій судової влади в країнах романо-германської та англо-саксонської правової сім'ї. Змістовний аналіз функцій судової влади в Україні. 3. Судова система як організаційна форма судової влади Поняття судової системи. Ознаки судових систем. Принципи побудови судових систем. Особливості організації судових систем в романо- германській та англо-американських правових системах. Особливості побудови судових систем в унітарних та федеративних державах. Міжнародні стандарти організації і функціонування судових систем. Суд як складовий елемент судової системи. Правовий статус суду. Особливості побудови взаємовідносин суду з органами інших гілок влади. 4. Судова система України Становлення судової системи України та її реформування відповідно до європейських стандартів. Ознаки судової системи України. Принципи побудови судової системи України. Гілки судової системи України. Рівні судової системи України. Поняття та види судових інстанцій. Порядок та 2 підстави утворення та ліквідації судів. Склад суду. Порядок та умови, що впливають на формування складу суду. Порядок призначення на адміністративні посади у судах. 5. Правовий статус найвищого суду країни Поняття та особливості централізованої та децентралізованої судової системи. Різновиди та призначення найвищого суду країни. Проблеми розв’язання колізій між судовими юрисдикціями та забезпечення єдності судової практики. Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Склад і компетенція Верховного Суду України. Право на перегляд справи Верховним Судом України. Голова Верховного Суду України: його повноваження та порядок обрання. Пленум Верховного Суду України склад, повноваження та порядок її роботи. Організація роботи апарату Верховного Суду України. Науково-консультативна рада та офіційне друковане видання Верховного Суду України. Юридична сила рішень Верховного Суду України. 6. Конституційна юрисдикція Світові моделі конституційної юрисдикції. Компетенція (юрисдикція) органів конституційного судочинства. Завдання, принципи діяльності і правової природи Конституційного Суду України. Порядок формування, склад і структура Конституційного Суду України. Колегії суддів Конституційного Суду України, порядок їх утворення та повноваження. Акти Конституційного Суду України. 7. Правовий статус носіїв судової влади Професійні судді – посадові особи судової влади. Поняття та зміст правового статусу суддів. Принцип єдності статусу суддів. Права, обов'язки та повноваження суддів. Порядок набуття статусу судді. Становлення інституту кандидата на посаду судді. Вимоги до кандидатів на посади суддів. Процедура зайняття посади судді суду загальної юрисдикції. Процедура набуття статусу судді Конституційного Суду України. Підстави та процедура припинення статусу судді. Дисциплінарна відповідальність суддів. Форми участі народу у здійсненні судочинства. Правовий статус народних засідателів, присяжних. Інші світові моделі залучення представників народу до здійснення судочинства. Перспективи запровадження в Україні інституту мирових суддів. 3 8. Органи, що забезпечують функціонування судової влади Поняття організаційного забезпечення діяльності судів. Система органів, що здійснюють кадрове, фінансове, інформаційно-методичне забезпечення судів. Правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації, Вищої ради юстиції, органів суддівського самоврядування. Механізм фінансування судів. 9. Судові процедури Поняття та характерні особливості юрисдикційного процесу. Поняття, види, ознаки судових процедур. Предмет судової юрисдикції. Критерії «належної судової процедури». Організаційні форми судової процедури: одноосібний та колегіальний розгляд справи судом. Принципи судового провадження. 10. Судове адміністрування Поняття та принципи судового управління. Система органів судового управління. Правовий статус осіб, що займають адміністративні посади в судах. Вироблення єдиної стратегії розвитку судової системи, механізми забезпечення єдності судової системи та судової практики. Удосконалення управління судом: узгодження та координація роботи голови суду та керівника судового апарату. ІІ. Цивільний процес 1. Загальні положення цивільного процесу Сфера цивільного процесу. Судовий захист прав і охоронюваних законом інтересів. Сутність правосуддя в цивільних справах і цивільного судочинства. Система судів цивільної юрисдикції. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Цивільне судочинство й інші форми судочинства. Професія судді і судовий метод. Доступність правосуддя в цивільних справах і право на справедливий судовий розгляд. Усесвітній рух доступу до правосуддя. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і її застосування в цивільному судочинстві. Право на справедливий судовий розгляд та його складові. Роль Ради Європи в гармонізації цивільного процесуального законодавства та практика його застосування. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя в цивільних справах. Цивільне процесуальне право як галузь права. Предмет цивільного 4 процесуального права. Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин. Цивільне процесуальне законодавство. Межі дії цивільного процесуального закону. Судова практика в цивільному судочинстві. Наука цивільного процесуального права. Принципи цивільного судочинства та їх система. Поняття та система принципів цивільного судочинства. Загальновизнані принципи права та судове правозастосування (верховенства права, правової визначеності, субсидіарності тощо). Правові аксіоми в цивільному судочинстві. Окремі принципи цивільного судочинства. Принцип законності. Принцип незалежності суддів та підкорення їх тільки закону. Принцип рівності учасників перед законом та судом. Принцип гласності судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження. Принцип національної мови. Принцип обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов суду. Принцип диспозитивності. Принцип змагальності. Принцип рівноправності сторін. Склад суду, апарат суду, відводи. Правосуб’єктність органів судової влади. Склад суду. Помічник судді, консультант суду. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Відвід судді та працівників апарату судів. Цивільна юрисдикція. Поняття цивільної юрисдикції. Юрисдикція суду щодо справ позовного провадження. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження. Підсудність цивільних справ. Поняття підсудності. Види підсудності. Правила територіальної підсудності цивільних судів. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справ з одного суду до іншого. Сторони. Поняття сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів. Процесуальне правонаступництво. Треті особи. Поняття третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Підстави та форми участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України, прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб. Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі для подання висновку у справі. 5 Представництво в суді. Поняття представництва в суді та його відмінність від суміжних процесуальних інститутів. Види судового представництва. Процесуальне становище та повноваження представника в суді. Особи, що сприяють здійсненню правосуддя. Свідок. Експерт. Спеціаліст. Перекладач. Особа, яка надає правову допомогу. Процесуальні правовідносини та умови процесуальної діяльності. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних правовідносин. Судовий розсуд. Зловживання процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами як наукова проблема. Поняття зловживання процесуальними правами. Види зловживань процесуальними правами. Протидія зловживанню процесуальними правами. Процесуальні строки. Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуальних строків. Продовження та поновлення процесуальних строків. Службові строки. Судові витрати. Поняття і види судових витрат. Судовий збір. Види витрат, пов’язані з розглядом справи. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи. Розподіл судових витрат між сторонами. Заходи процесуального примусу. Поняття процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу. Підстави застосування заходів процесуального примусу. Відшкодування майнових збитків. Доказування в цивільному судочинстві. Поняття і мета судового доказування. Поняття судових доказів. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка судових доказів. Забезпечення доказів. Судові докази. Пояснення сторін і третіх осіб. Право сторін “на кривду”. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Висновок експерта. 2. Позовне провадження в суді першої інстанції Позов. Поняття позову і його елементи. Види позовів. Захист інтересів відповідача від позову. Зустрічний позов. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода. Забезпечення позову. Право на звернення до суду за судовим захистом. Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення. Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Повернення заяви. Підстави 6 відмови у прийнятті заяви. Правові наслідки відкриття провадження у справі. Провадження у справі до судового розгляду. Мета, значення та порядок провадження у справі до судового розгляду. Зміст і процесуальний порядок провадження попереднього судового засідання. Призначення справи до судового розгляду. Судові повідомлення і виклики. Судовий розгляд цивільних справ. Поняття та значення судового розгляду. процесуальний порядок судового розгляду. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. Зупинення провадження по справі. Закінчення справи без винесення судового рішення. Фіксування судового процесу технічними засобами. Електронний цивільний процес. Рішення суду першої інстанції. Поняття та види рішень суду. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Зміст судового рішення. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив. Законна сила судового рішення. Ухвали суду першої інстанції. Заочний розгляд справи. Умови та порядок заочного розгляду справи. Сутність заочного рішення, його зміст та законна сила. Порядок перегляду заочного рішення. Скасування та оскарження судового рішення. 3. Непозовні провадження в суді першої інстанції Наказне провадження. Сутність наказного провадження. Підстави для видачі судового наказу. Порушення наказного провадження. Судовий наказ як процесуальний акт і процесуальний документ. Скасування судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили. Видача судового наказу стягувачеві. Окреме провадження. Загальна характеристика окремого провадження, його особливості. Справи про зміну правового статусу фізичної особи та встановлення фактів, що мають юридичне значення (визнання фізичної особи обмежено дієздатною чи недієздатною; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її мертвою; усиновлення; встановлення фактів, що мають юридичне значення). Справи про визнання або відновлення неоспорюваних суб’єктивних прав (відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі; передача безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність; визнання спадщини відумерлою). Справи про застосування встановлених законом заходів щодо захисту прав та законних інтересів (надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; справи про закриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо 7 юридичних та фізичних осіб). 4 . Провадження з перегляду судових рішень Моделі оскарження та перегляду судових рішень. Судові помилки, їх причини та класифікація. Право на оскарження судових рішень та право на справедливий судовий розгляд. Форми перегляду судових рішень. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ та роль Верховного Суду України у формуванні судової практики. Апеляційне провадження. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки судових рішень і ухвал. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. Розгляд справи судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал судом апеляційної інстанції. Касаційне провадження. Сутність та значення перегляду судових рішень в касаційному порядку. Право касаційного оскарження та порядок його здійснення. Підготовка справи до розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал судом касаційної інстанції. Оскарження ухвал суду першої інстанції. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України. Суб’єкти та об’єкти оскарження рішень Верховним Судом України. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Сутність та значення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. 5. Виконавче провадження. Відновлення втраченого судового провадження Виконавче провадження у структурі цивільного процесу. Виконання судових рішень як частина цивільного процесу. Учасники виконавчого провадження. Роль суду у стадії виконання судових рішень. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах Загальні правила виконавчого провадження. Підстави виконання та виконавчі документи. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження. Заходи 8 примусового виконання. Окремі виконавчі дії. Звернення стягнення на майно боржника. Звернення стягнення на будинки. Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, що знаходиться в інших осіб або належить боржникові від інших осіб. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію та стипендію боржника. Звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи. Розподіл стягнутих сум між стягувачами. Виконання рішень про передачу певних предметів і здійснення певних дій. Поворот виконання та судовий контроль. Поворот виконання судових рішень. Порядок, строки, особливості повороту виконання в окремих категоріях цивільних справ. Судовий контроль за виконанням судових рішень, його правова природа. Право сторони виконавчого провадження на оскарження дій або бездіяльності державного виконавця та порядок його реалізації. Розгляд скарги та судове рішення за скаргою. Відновлення втраченого судового провадження. Поняття втрати судового провадження. Процесуальний порядок відновлення втраченого судового провадження. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження. 6. Міжнародний цивільний процес Природа міжнародного цивільного процесу. Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела міжнародного цивільного процесу. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі. Окремі питання міжнародного цивільного процесу. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. Провадження у справі за участю іноземної особи до судового розгляду. Визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні. Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським судом з прав людини. Статус Європейського суду з прав людини. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та її розгляд. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в національних правопорядках. 7 . Провадження в господарських та адміністративних судах Господарське судочинство. Система господарських судів. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ господарським судам. Учасники господарського процесу. Представництво в господарському процесі. Порушення провадження у справі та розгляд справ господарськими судами. Перегляд рішень господарського суду. Виконання рішень 9 господарських судів. Адміністративне судочинство. Адміністративні суди та їх система. Адміністративна юрисдикція. Підсудність справ. Учасники адміністративного судочинства. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. Судові рішення. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ. Перегляд рішень адміністративних судів. Виконання рішень адміністративних судів. 8. Нотаріат і нотаріальний процес Нотаріат і суд. Поняття нотаріату. Модель нотаріату латинського типу. Правовий статус нотаріуса. Компетенція нотаріальних органів. Страхування цивільної відповідальності нотаріуса. Контроль за діяльністю нотаріуса. Нотаріальний процес. Поняття нотаріального процесу. Принципи нотаріального процесу. Суб’єкти нотаріального процесу. Стадії нотаріального процесу. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Нотаріальні провадження. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення безспірного права. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення безспірних фактів. Нотаріальні дії, спрямовані на надання виконавчої сили платіжним зобов’язанням і борговим документам. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна та документів. Взаємодія національного й іноземного нотаріатів. Міжнародно- правове співробітництво в нотаріальній сфері. Міжнародний обіг нотаріальних актів. Міжнародний союз нотаріату. 9 . Альтернативні форми розгляду цивільних спорів Третейське судочинство. Третейські суди. Значення третейського розгляду цивільно-правових спорів. Порядок розгляду спорів третейським судом. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів. Міжнародний комерційний арбітраж. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. Міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу. Рішення міжнародного комерційного арбітражу та їх виконання. Медіація в судочинстві. Сутність медіації. Принципи медіаційної процедури. Присудова медіація. Зовнішня медіація. Практика застосування 10 медіації. ІІІ. Кримінальний процес 1. Поняття, завдання і система кримінального процесу Поняття та сутність кримінального процесу, його завдання і роль в державному механізмі запобігання злочинності та охороні прав особи. Кримінальні процесуальні відносини, їх склад, види, виникнення, зміна та припинення. Поняття та значення кримінального процесуального права, його предмет та метод. Співвідношення кримінального процесуального права з кримінальним процесом. Кримінальне процесуальне право як галузь права. Взаємозв'язок кримінального процесуального права з кримінальним правом та іншими галузями права та суміжними галузями знань. Система кримінального процесу. Кримінально-процесуальна форма, її поняття та значення. Поняття та значення кримінальних процесуальних гарантій. Роль кримінальних процесуальних гарантій в забезпеченні прав та свобод особи у кримінальному провадженні. Кримінально-процесуальні функції. Моральні засади кримінально- процесуальної діяльності. 2. Кримінально процесуальне законодавство Виникнення та основні етапи розвитку вітчизняного кримінального процесуального законодавства. Реформування кримінального процесуального законодавства в Україні. Роль та значення Конституції України, норм міжнародного права, згода на обов’язковість яких дана Верховної Радої України, в регулюванні кримінального провадження. Кримінальний процесуальний кодекс України та інші закони в системі джерел кримінального процесуального права. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело кримінального процесуального права. Значення рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляд цивільних і кримінальних справ, наказів та інструкцій Генерального прокурора України, СБУ та МВС України для кримінального провадження. Норми кримінального процесуального права, їх структура та зміст. Дія кримінального процесуального закону в просторі, в часі та за колом осіб. 11 3. Засади кримінального провадження Поняття та значення загальних засад кримінального провадження. Нормативний зміст загальних засад кримінального провадження. Верховенство права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. Недоторканність права власності. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Забезпечення права на захист. Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами. Розумні строки. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 4. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження. Поняття сторін кримінального провадження. Суд як орган правосуддя. Функції і повноваження суду. Слідчий суддя. Законний склад суду. Територіальна та інстанційна підсудність. Сторона обвинувачення. Прокурор, його функції і повноваження на різних стадіях кримінального провадження. Органи досудового розслідування. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. Слідчий органу досудового розслідування, його повноваження. Оперативні підрозділи та їх повноваження. Сторона захисту. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений, їх процесуальне становище. Законний представник підозрюваного обвинуваченого. Поняття захисту в кримінальному процесі. Захисник, його процесуальне становище у кримінальному провадженні. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Залучення захисника до участі у кримінальному провадженні. Випадки обов'язкової участь захисника у кримінальному провадженні. Відмова від захисника або його заміна. Потерпілий, його права та обов’язки у кримінальному провадженні. Представник потерпілого. 12 Інші учасники кримінального провадження. Заявник. Цивільний позивач. Цивільний відповідач. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. Законний представник цивільного позивача. Свідок. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Права та обов'язки свідка, його відповідальність. Перекладач. Поняті. Експерт. Спеціаліст. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора та слідчого. Підстави для відводу захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Заява про відвід та порядок її вирішення. Наслідки відводу слідчого судді, судді, слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача 5. Докази і доказування в кримінальному провадженні Поняття доказів. Класифікація доказів: первісні та похідні, особисті та ті, що містяться в предметах та документах, прямі й непрямі, обвинувальні та виправдувальні. Властивості доказів. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів. Доказування. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Мета доказування. Процес доказування та його структура. Елементи процесу доказування. Збирання доказів сторонами кримінального провадження. Перевірка доказів. Оцінка доказів. Зміст та основні положення оцінки доказів. Внутрішнє переконання та його роль в оцінці доказів. Процесуальні джерела доказів. Характеристика джерел доказів. 6. Заходи забезпечення кримінального провадження Заходи забезпечення кримінального провадження. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження, їх класифікація. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Гарантії дотримання прав людини при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на забезпечення явки особи. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на забезпечення виконання процесуальних обов’язків. Накладення грошового стягнення. Загальні положення накладення грошового стягнення. Клопотання 13 про накладення грошового стягнення та його розгляд. Ухвала про накладення грошового стягнення Заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на встановлення обставин кримінального провадження: тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна. Заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на забезпечення цивільного позову: арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна, його розгляд клопотання та вирішення. Порядок скасування арешту майна. Виконання ухвали про арешт майна Запобіжні заходи, затримання особи. Загальні положення про запобіжні заходи, мета та підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Особисте зобов'язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава. Тримання під вартою. Затримання особи. Особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування кримінальних проступків. 7. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. Повідомлення Форми фіксування кримінального провадження. Протокол, як форма фіксування кримінального провадження, порядок його складання та зміст. Додатки до протоколу. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Процесуальні рішення, їх класифікація, та вимоги, що до них ставляться. Постанова слідчого, її зміст. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні, його зміст. 8. Процесуальні строки та процесуальні витрати. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов Поняття процесуальних строків, їх класифікація. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом. Обчислення процесуальних строків. Додержання процесуальних строків. Поновлення процесуального строку Види процесуальних витрат. Витрати на правову допомогу. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, 14 спеціалістів, перекладачів та експертів до кримінального провадження. Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і документів. Розподіл процесуальних витрат. Визначення розміру процесуальних витрат. Рішення щодо процесуальних витрат. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду. 9. Досудове розслідування. Загальні положення досудового розслідування Початок досудового розслідування. Порядок внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Загальні положення досудового розслідування. Підслідність. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Місце проведення досудового розслідування. Строки досудового розслідування та процесуальний порядок їх продовження. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Підстави та порядок оголошення розшуку підозрюваного. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 10. Слідчі (розшукові) дії Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Особливості проведення слідчих дій під час досудового розслідування кримінальних проступків. Загальні положення проведення слідчих дій. Процесуальний порядок проведення слідчих дій: допит, пред’явлення для впізнання, обшук, огляд, слідчий експеримент, освідування особи, залучення експерта та проведення експертизи. 11. Негласні слідчі (розшукові) дії 15 Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії. Поняття та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу та результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Гарантії забезпечення прав і законних інтересів осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. 12. Повідомлення про підозру Підстави і порядок повідомлення про підозру. Значення процесуального акту повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Порядок вручення повідомлення про підозру. Процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. 13. Закінчення досудового розслідування Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження. Підстави для закриття кримінального провадження. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Вимоги до змісту клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності. Звернення до суду з обвинувальним актом. Порядок відкриття матеріалів іншій стороні. Обвинувальний акт, його структура, зміст і значення. Реєстр матеріалів досудового розслідування та інші додатки до обвинувального акту. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Порядок відкриття матеріалів іншій стороні. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, його структура, зміст і значення. 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування Види оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Оскарження до слідчого судді рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. 16 15. Судове провадження у першій інстанції. Підготовче провадження Порядок та строки підготовчого провадження. Питання, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. Рішення судді, які приймаються у підготовчому судовому засіданні. Ознайомлення учасників судового провадження із матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи). 16. Судове провадження у першій інстанції. Судовий розгляд Загальні положення судового розгляду. Суть і значення судового розгляду. Строки і загальний порядок судового розгляду. Межі судового розгляду. Визначення меж судового розгляду. Мета та процесуальний порядок зміни обвинувачення в суді. Порядок висунення додаткового обвинувачення. Порядок відмови від підтримання державного обвинувачення. Процедура судового розгляду. Відкриття судового засідання та здійснення підготовчих дій. З’ясування обставин та перевірка їх доказами. Початок судового розгляду. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати, їх суб’єкти, значення і порядок. Останнє слово обвинуваченого, його значення. 17. Судові рішення Види судових рішень у кримінальному провадженні. Вимоги до судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Зміст ухвали. Види вироків. Підстави ухвалення виправдувального вироку. Підстави ухвалення обвинувального вироку. Питання, які вирішуються судом при ухваленні вироків. Зміст і структура вироку. Порядок ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Порядок проголошення судового рішення. Порядок виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Порядок роз’яснення судового рішення. 18. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. Особливості розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні. Провадження в суді присяжних. Порядок провадження в суді присяжних. Роз’яснення обвинуваченому права на суд присяжних. Права і обов’язки присяжного. Виклик та відбір присяжних. Приведення присяжних 17 до присяги. Підстави та порядок усунення присяжного. Недопустимість незаконного впливу на присяжного. Порядок наради і голосування в суді присяжних. 19. Судове провадження з перегляду судових рішень. Провадження в суді апеляційної інстанції Поняття і значення провадження в суді апеляційної інстанції. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Особливості оскарження окремих судових рішень. Суб’єкти права на апеляційне оскарження. Порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду. Порядок апеляційного розгляду. Підстави та порядок письмового апеляційного провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Зміна вироку або ухвали судом апеляційної інстанції. Підстави для

Количество страниц

389
Дата размещения

2017
Ціна

1 000.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

http://agroxy.com

www.kover-samolet.com.ua