Контрольна робота з дисципліни «Дискретна математика»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Вища математика arrow Дискретна математика arrow Контрольна робота з дисципліни «Дискретна математика»
Код

Интердип-2422
Содержание

Оглавление
І. Задати множини переліком елементів і зобразити їх на числовій прямій. Визначити кількість підмножин даних множин та записати їх.
8) D={х/хєN і (х-3)(х-4)}; K={х/хєZ  і (х- 1/3 )(х+1)(2х+5)=0};
Доведіть, використовуючи діаграми Ейлера-Вена чи міркування, що задані множини рівні.
8) Ах(ВυС) і (АxВ)υ( АxС);
ІІІ. Знайти AυB,A∩B, АВ, ВА:
8) A={1,4,7,10}; B={1, {4,7}, 10};
ІУ. Зобразити на координатній прямій множини AυB, A∩B, АВ, ВА,A‾R  ,B¯R  :
8) А={х/хєR і -3≤х<5}; B={х/хєR і -7<х≤0}.
Доведіть, що розбиття даної множини X={ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30} за допомогою вказаної властивості є розбиттям множини на підмножини, що попарно не перетинаються:
8) «мати однакову остачу при діленні на 5».
УІ. Задайте декартів добуток множин Х і У всіма можливими способами:
8) X={2, 4, 6}, Y={8, 9, 10}.
УІІ. Зобразити в прямокутній системі координат множину Х×У, якщо:
8) X={ х/хєR і -6<х<4}, Y={ у/уєR і –2,4≤у<5}.
І. Дано множини А і В. Запишіть відповідність α парами, вкажіть її область визначення, множину значень, побудуйте граф і графік. Запишіть множину образів та прообразів одержаної відповідності.
8) А={2, 6, 8, 10}, В={8, 4, 12, 5}, α={(a;b)aєA, bєB і (a+b):7};
Відображення F множини Х на множину У задано за допомогою графіка G. Запишіть: а) множину відправлення Х і множину прибуття У; б) множину пар, що належать графіку відповідності F-1, оберненої даному відображенню. Чи буде одержана відповідність відображенням?
8) G={(3;1), (2;1), (4;1), (1;3)}.
ІІІ. З’ясувати, які властивості має відношення:
8) γ=“х ділиться націло на у”, де хєZ, і уєZ;
ІУ. Доведіть, що задане відношення є відношенням еквівалентності.
8) φ=“х рівносильне у”;
Спростіть вираз, користуючись формулами для обчислення числа розміщень, перестановок чи комбінацій.
Am+1 m-4  · Pm+2 / Pm+1;
УІ. Розв’язати рівняння:
8) A’7σ - A’5σ/A’5σ = 89 ;
УІІ. Розв’яжіть задачі:
8)Скільки п’ятицифрових чисел з різними цифрами можна утворити з цифр 0, 1, 2, 3, 4?
І. Доведіть справедливість заданих рівностей, побудувавши таблицю істинності.
8)а↔b=(āνb)Λ(bνа);
ІІ. Спростити вираз:
8) (a→bνc) Λ (aνb→c‾) νaΛb→c‾ ;
ІІІ. Перетворіть у висловлення заданий предикат, застосувавши спочатку квантор існування, а потім квантор загальності, та визначіть істинність одержаних висловлень.
8)В(х): «натуральне число х - просте»;
ІУ. З’ясувати у якому із відношень (логічного слідування чи рівносильності знаходяться задані предикати А(х) і В(х).
1)    А(х): «натуральне число х ділиться націло на 2» і В(х): «десятковий запис натурального числа х закінчується на 6 чи 8»;
У. Кожну із даних теорем записати символічно з використанням кванторів, утворити три спряжені з нею, вказати їх множину істинності, вказати роз’яснюючу частину, умову та висновок.
8)«Діагоналі рівнобічної трапеції рівні»;
УІ.  З’ясувати, чи є дана умова необхідною, достатньою, чи необхідною і достатньою?
8)M→K=«якщо х4 – дійсне число, то х – раціональне число»;
УІІ. Зобразіть з допомогою кругів Ейлера співвідношення між вказаними поняттями.
8) «чотирикутник» і «ромб»;
УІІІ. Зобразіть структуру заданого означення поняття.
8) «Прямою призмою називається призма, у якої бічні ребра перпендикулярні до площини основи»;
І. Довести справедливість наступних тверджень:
8) для будь-яких цілих невід’ємних чисел а, b і с справджується рівність (а·b)·с=а·(b·с);
ІІ. Перевести задане число в десяткову систему числення:
8) 45(10)11
ІІІ. Записати число в системах числення з основою q=2, 5, 8, 16.
8) 8502
ІУ. Виконати дії над системними числами у вказаній системі числення, а результат перевірити оберненою дією.
8) а) 5426 + 3546; б) 35414 – 1(13)(12)14;
У. Знайти х, при якому мають місце рівності:
8) а) 101х=26; б) 201х=418;
УІ. Довести за допомогою методу математичної індукції наступні твердження:
8) 1/1•12  + 1/12•24  + 1/24•36  + … + 1/(11n-10)(11n+1)  = n/11n+1 ;
УІІ. Обґрунтуйте вибір дії про розв’язуванні задач:
8) Для уроків праці Наталка принесла 6 аркушів червоного паперу. Це у 2 рази менше, ніж зеленого. Скільки аркушів зеленого паперу принесла Наталка?;
УІІІ. Обчисліть, пояснивши, які закони використовували для спрощення обчислень:
8) 49•54 - 29•49 + 25•51

Количество страниц

15
Дата размещения

2017
Ціна

150.00

Пошук готових робіт

 

Як купити готову роботу? Все просто і по кроках:
1) Ви відправляєте на ел. пошту [email protected] лист із зазначенням номера готової роботи, яка Вас зацікавила (бажано з тел. та e-mail).
2) У робочий час адміністратор узгоджує всі деталі по електронній пошті або зв'язавшись з Вами по телефону. Формує рахунок для оплати, якщо це необхідно.
3) Ви оплачуєте роботу найбільш зручним для Вас способом.
4) Після отримання підтвердження оплати від банку ми відправляємо Вам роботу на Вашу електронну пошту.

 

ЗАМОВИТИ

оцінка роботи безкоштовна

Способи оплати

privatbank terminal webmoney-white mastercard
bank yandexmoney safe visa

Запитання - Відповідь

www.top-obzor.com/obzor-meizu-m3-note/